Menu

Program „CZYSTE POWIETRZE”

Oferujemy doradztwo oraz wykonanie potrzebnej dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o  dotację której wysokość jest uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 136 tys. zł.

Do kogo kierowany jest program?
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu
W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub  biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek dotacja
Audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięcia do 1000 zł
Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniem do 1000 zł
Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepła do 1000 zł
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna do 500 zł
Maksymalny koszt kwalifikowany
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące 1 m2 powierzchni przegrody do 150 zł
Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych,
powierzchni przezroczystych nieotwieralnych 1 m2 powierzchni
do 700 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowych 1 m2 powierzchni do 2 000 zł
Maksymalny koszt kwalifikowany na 1 budynek
Węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20000 zł
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł
System ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł
Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olej zestaw do 15 000 zł
Pompy ciepła powietrzne zestawdo 30000 zł
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45000 zł
Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15000 zł
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
Kolektory słoneczne zestaw do 8000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna * zestaw do 30000 zł
Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa ** zestaw do 30000 zł
Przyłącze cieplne *** zestaw do 10 000 zł
Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne *** zestaw do 8000 zł
* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6 000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

Najnowsze zmiany w 2023 r

Program „Czyste Powietrze”
rozróżnia przyszłych beneficjentów, a także wysokość dotacji, na trzy kategorie – w zależności od dochodów osób, które mają korzystać ze wsparcia. Zmiana, która weszła już w życie, podwyższa progi oraz kwoty dotacji.

Maksymalna dotacja będzie mogła wynieść nawet 136 tysięcy złotych.

Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 tys. zł (ze 100 tys. zł), a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł, wobec 30 tys. zł dotychczas. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy rośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja w takim przypadku wzrośnie z 47 do 99 tys. zł.

Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi rosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Maksymalna dotacja w tym progu, przy tzw. pełnej termomodernizacji rośnie z 79 do 136 tys. zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tłumaczy, że aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Należy też zrealizować w całości wariant z wykonanego audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie np. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40 proc., nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Nowa oferta programu gwarantuje też dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze” będzie udzielane w odniesieniu do kosztów netto, co pozwoli na ujednolicenie zasad wyliczania kwoty dotacji niezależnie od przyszłych źródeł finansowania.

Nowa odsłona programu

przewiduje, że beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła, będą mogli złożyć drugi wniosek, tym razem o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych.

Inną ważną zmianą, która wychodzi naprzeciw obecnej sytuacji rynkowej, jest możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ? 20 mg/m sześc. w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. W kolejnym etapie nastąpi eliminacja możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m sześc.

Nowe „Czyste Powietrze” wprowadza też zmiany w ofercie bankowej, czyli w Kredycie Czyste Powietrze. Taką pożyczkę z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu będzie można uzyskać na inwestycje rozpoczęte do sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku.

Porównaj