Menu

Program “CZYSTE POWIETRZE”

Oferujemy doradztwo oraz wykonanie potrzebnej dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o  dotację której wysokość jest uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Do kogo kierowany jest program?
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu
W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub  biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek dotacja
Audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięcia do 1000 zł
Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniem do 1000 zł
Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepła do 1000 zł
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna do 500 zł
Maksymalny koszt kwalifikowany
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące 1 m2 powierzchni przegrody do 150 zł
Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych,
powierzchni przezroczystych nieotwieralnych 1 m2 powierzchni
do 700 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowych 1 m2 powierzchni do 2 000 zł
Maksymalny koszt kwalifikowany na 1 budynek
Węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20000 zł
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł
System ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł
Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olej zestaw do 15 000 zł
Pompy ciepła powietrzne zestawdo 30000 zł
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45000 zł
Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15000 zł
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
Kolektory słoneczne zestaw do 8000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna * zestaw do 30000 zł
Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa ** zestaw do 30000 zł
Przyłącze cieplne *** zestaw do 10 000 zł
Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne *** zestaw do 8000 zł
* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6 000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej