Menu

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku nakłada obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.
Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii.
Wyniki audytu są wykorzystywane do analiz oraz kontroli.
Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
przedsiębiorstwa.
Zgodnie z w/w Ustawą o EE  audyt energetyczny przedsiębiorstwa:
1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.3. Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przez 5 lat.

Wartość dodana dobrego audytu poza spełnieniem obowiązku ustawowego to:
1.wykorzystanie potencjału „szóstego paliwa” (rezerwa mocy w przypadku rozwoju)
2.określenie potencjału oszczędności do wykorzystania np. w planie remontów
3.identyfikacja i koncepcje rozwiązania problemów eksploatacyjnych
4.możliwość zweryfikowania rzeczywistych przyczyn problemów eksploatacyjnych przy zastosowaniu symulacji komputerowych
5.okazja do profesjonalnej analizy pomiarów oraz informacji z BMS i innych rejestratorów znajdujących się w budynku
6.wskazanie możliwych źródeł dofinansowania (białe certyfikaty, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, etc.)
7.wartość marketingowa „eko”
8.pierwszy krok do wdrożenia ISO 50001

    

 

Porównaj