Menu

Audyt efektywności energetycznej

                    Audyt efektywności energetycznej (według Ustawy o efektywności energetycznej) to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
Oszczędność energii określona jest w audycie jako różnica pomiędzy ilością energii zużywanej przed realizacją przedsięwzięcia i po jego zrealizowaniu. Obliczane ilości zużywanej energii dotyczą znormalizowanych warunków użytkowania i warunków klimatycznych. Oszczędności określane są w tonach oleju ekwiwalentnego (toe), o wartości opałowej 41 868 kJ/kg

    Zgodnie z przepisami ustawy audyt efektywności energetycznej sporządzany jest dla przedsięwzięcia, w wyniku którego uzyskuje się oszczędność energii stanowiącą równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku. Wykonuje się go również dla kilku przedsięwzięć tego samego rodzaju, w wyniku których uzyskuje się łączną oszczędność 10 toe średnio w ciągu roku.
Ustawa określa rodzaje przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej, a tym samym są rozpatrywane w audycie. Są one następujące:
– izolacja instalacji przemysłowych;
– przebudowa lub remont budynków;
– modernizacja:
– urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
– oświetlenia,
– urządzeń potrzeb własnych,
– urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
– lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
– odzysk energii w procesach przemysłowych;
– ograniczenie :

  • strat sieciowych w ciągach liniowych,
  • strat w transformatorach;
  •  stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii.
  •  przepływów mocy biernej,

    Audyty efektywności energetycznej dotyczą na ogół dużych obiektów, w których występuje wiele gospodarek energetycznych (ciepłem, energią elektryczną, parą, sprężonym powietrzem itp.) oraz specjalistycznych urządzeń i instalacji związanych z przeznaczeniem obiektu. Ocena gospodarki energetycznej i propozycje przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną wymagają więc wiedzy i doświadczenia w dziedzinie, której służy obiekt, a także w dziedzinie różnych urządzeń i instalacji. Dlatego najczęściej dokonanie oceny istniejącego stanu gospodarki energetycznej, a także wyboru możliwych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną wymaga udziału kilkuosobowego zespołu specjalistów z różnych dziedzin, wybranego pod kątem występujących problemów.           

Porównaj