Menu

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

 
Czy ze świadectwa charakterystyki energetycznej można wyczytać dokładnie, który budynek jest energooszczędny względem innego?
Jakie dane i w jaki sposób powinniśmy odczytywać, aby uzyskać komplet informacji na temat charakterystyki energetycznej budynku?

Wprowadzenie w naszym kraju  świadectw energetycznych było spowodowane wymogiem dostosowania norm do standardów europejskich. Sama idea wynika z przepisów unijnej dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. 
W Polsce Świadectwa cheb są obowiązkowe  dla budynków podlegających sprzedaży, bądź najmowi.

Także nowo-projektowane budowle zawierają (obligatoryjnie) w swoich projektach projektowaną charakterystykę energetyczną która musi być zgodna ze wskazaniami zawartymi w „Warunkach technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie” czyli części obowiązującego prawa budowlanego.
Głównym zadaniem tego dokumentu, którego ważność została określona na 10 lat jest określenie charakterystyki energetycznej budynku, bądź też lokalu. W tym celu wykorzystywany jest tzw. wskaźnik EP. Określa on ilość  energii pierwotnej koniecznej do zaspokojenia w ciągu jednego roku potrzeb związanych z użytkowaniem danej nieruchomości przypadających na 1 mkw. jej powierzchni.

Jest to kluczowa informacja pokazująca największy składnik kosztów utrzymania domu lub mieszkania. Warto wspomnieć także iż podmioty zajmujące się obrotem nieruchomościami mają obowiązek w swoich ogłoszeniach podawać wartość liczbową energii końcowej która figuruje na świadectwie dla tego domu/lokalu. Również nabywcy/najemcy lokalu/domu mają prawo żądać od sprzedającego/wynajmującego dostarczenia tegoż świadectwa i powinien to być jeden z warunków sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży lub umowy najmu. (art. 8 ust. 3 Ustawy o ChEB Dz.U. nr 1589 poz. 35)

Przy okazji jest to b.ważny miernik wartości nieruchomości i jej stanu technicznego.
Zaletą certyfikowania budynków jest przede wszystkim,  zwrócenie uwagi na wysokie koszty, jakie mogą wiązać się z utrzymaniem nieruchomości nieefektywnej energetycznie w okresie jej użytkowania a więc w okresie co najmniej kilkudziesięciu lat.

Co to jest Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu ?
czytaj więcej >>

Główną zaletą certyfikacji budynków będzie ujawnienie stopnia energochłonności obiektów, które sprawi, że ewentualni nabywcy lub najemcy będą świadomi wszystkich kosztów eksploatacji budynku już w chwili podpisywania umowy nabycia lub najmu/dzierżawy.
Osoby zainteresowane transakcją na rynku domów, mieszkań, itp. będą mogły negocjować niższe ceny z tytułu spodziewanych wyższych wydatków na ogrzewanie, oświetlenie, itp.. Doprowadzi to bez wątpienia do różnicowania cen nieruchomości pod względem zastosowanych rozwiązań ekologicznych i ekonomiki ich użytkowania.

Wszystkie te informacje zawarte są w świadectwie, jednak czy potrafimy je prawidłowo zinterpretować?
czytaj dalej >>

Świadectwo energetyczne przygotowywane jest w formie pisemnej oraz elektronicznej. Elektroniczna forma ma umożliwiać spełnienie obowiązku rejestracji wszystkich wystawianych świadectw energetycznych dla budynków w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków który działa już od 2015 roku.
Certyfikat jest wystawiany dla budynku i nie ma związku z właścicielem bądź zarządcą.

Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku może przygotowywać wyłącznie osoba  (niepowiązana z budynkiem, jak jego projektant, kierownik budowy, zarządzający tym budynkiem lub jego właściciel)  która jest wskazana w  Centralnym Rejestrze Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa >>

Oferujemy gwarancję pełnej bezstronności i rzetelność oceny energetycznej

Zlecenie i wycena wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
Wycena prac jest dokonywana indywidualnie dla każdego budynku/lokalu i obejmuje :
– wykonanie stosownych obliczeń na podstawie zebranych danych i udostępnionej dokumentacji technicznej budynku,
– wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej i wprowadzenie go do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

W zależności od stopnia skomplikowania prac podczas wykonywania świadectwa obiekty dzieli się na następujące grupy:

Grupa I:
Lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych. (koszt ok 350 – 500 zł)
Grupa II:
Budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej. Części budynku stanowiące samodzielną całość techniczno-użytkową. (koszt ok 500 – 1300 zł)
Grupa III :
Budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki niemieszkalne nie wyposażone w instalację chłodzenia o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły budynku i kubaturze do 8 000 m3 (koszt ok 1100 – 2000 zł)
Grupa IV:
a) Budynki jak grupa III  lecz o skomplikowanym kształcie bryły budynku lub kubaturze powyżej 8 000 m3 (koszt od 2000 zł)

Brak niezbędnej dokumentacji technicznej pociąga za sobą wzrost ceny o wartość koniecznej do wykonania inwentaryzacji   do 50 % ceny świadectwa. W przypadku nieznanej konstrukcji przegród budowlanych i wystąpienia konieczności wykonania odkrywek lub termowizji , koszt tych robót zleceniodawca pokrywa oddzielnie.

Porównaj