Menu

Audyt energetyczny

  Audyt energetyczny  jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne termomodernizacji, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów jego realizacji  oraz oszczędności energii. Stanowią one jednocześnie założenia/wytyczne do projektu budowlanego. (Ustawa  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów  Dz.U. Nr 76, poz. 808)

  Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Termomodernizacją nazywamy działania w zakresie modernizacji  w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła.

Pojęcie audytingu energetycznego nie odnosi się tylko i wyłącznie do kwestii przedsięwzięć termomodernizacyjnych czy remontowych. W szerszym pojęciu audyting energetyczny jest to szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych możliwości i obszarów poprawy i racjonalizacji aktualnego stanu. Wnioskując z tego można by rzec, iż w potocznym znaczeniu audyt to bilans energetyczny: obiektu, systemu dystrybucji nośnika energii czy też przedsiębiorstwa jako całości, ze wskazaniem nieprawidłowości (nieefektywności) w zakresie użytkowania energii oraz propozycje zmiany sposobu użytkowania energii. Z tego bilansu wynikają również postulaty związane z przedłużeniem użytkowania budowli poprzez wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk (grzyby, pleśnie, wilgoć itp)

Korzyści
– rzetelna informacja o potencjalnych oszczędnościach kosztów utrzymania danego budynku.
– możliwość stworzenia na podstawie informacji z audytów planów inwestycyjnych uwzgledniających opłalność zastosowania wskazanych  poszczególnych rozwiązań w tym np zastosowań odnawialnych źródeł energii (OZE),
– ważny element strategii zarządzania efektywnością energetyczną pozwalający na na ocenę stanu aktualnego  oraz na wybór najbardziej   pożądanych rozwiązań  i usprawnień poprawiających efektywność energetyczną, wyrażoną podstawowymi wskaźnikami (np. SPBT, NPV, IRR)
– możliwość oceny efektu ekologicznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zmniejszenia emisji i opłat za korzystanie ze środowiska ,
– uzyskanie możliwości częściowego sfinansowania inwestycji w formie premii termomodernizacyjnej. Wysokość premii  termomodernizacyjnej to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie może jednak wynosić więcej niż 16% całkowitych nakładów  inwestycyjnych i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
– uzyskanie mozliwości finansowania termomodernizacji obiektu budowlanego poprzez wykorzystanie dotacji i pożyczek Narodowego,  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– uzyskanie możliwości finansowania termomodernizacji obiektów w ramach konkursów EkoFunduszu,
– uzyskanie możliwości finansowania termomodernizacji obiektów w trybie ESCO
– uzyskanie możliwości finansowania termomodernizacji obiektu budowlanego poprzez wykorzystanie mechanizmów finansowych    dostępnych w Regionalnych Programach Operacyjnych w całym kraju.

Koszty audytów
Audyty energetyczne są wyceniane indywidualnie , ceny wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych a uzależnione są przede wszystkim od złożoności bryły budynku i wielkości jego kubatury.
Dla uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych koszt przygotowania audytów jest kosztem kwalifikowanym i jest w całości  refundowany. Zła jakość lub brak posiadanej dokumentacji technicznej danego obiektu może znacznie zwiększyć powyższą kwotę ze względu na konieczność przygotowania inwentaryzacji, wykonania odkrywek lub dokonania innych ustaleń.   

 

Porównaj