Menu

Audyt efektu ekologicznego

    Audyt efektu ekologicznego polega na obliczaniu efektu ekologicznego (zmniejszenia emisji) wykonanej modernizacji budynku lub źródła ciepła. Opracowanie dostarcza również informacji na temat redukcji emisji gazów cieplarnianych, spowodowanej zmniejszeniem zapotrzebowania na energię lub zastąpieniem źródła energii innym, mniej uciążliwym dla środowiska. Dodatkowo pozwala na obliczenie emisji gazów dla budynku już istniejącego.

    Audyt EE jest raportem, przedstawiającym podstawy wyliczeń. W graficznej formie (wykresy) przedstawia informacje na temat redukcji takich gazów jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, dwutlenek węgla, tlenek węgla, pył, sadza czy benzo(a)piren, dla budynku zarówno przed jak i po przeprowadzonej modernizacji.
Dzięki temu audytowi możliwa jest kontrola procesu modernizacyjnego budynku pod względem jego wpływu na środowisko naturalne. Z kolei dostarczone informacje na temat emisji CO2 pozwolą na podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do ograniczenia zużycia energii.

    Eko Efekt pozwala również na wyliczenie opłat za emisję gazów cieplarnianych na podstawie wprowadzonych opłat lub opłat przyjętych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska. 

Porównaj